Menu
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
                   
A+ A A-

Bilet za złotówkę przy zakupie z Masterpass

 • Odsłony: 1918

REGULAMIN PROMOCJI "Bilet za złotówkę przy zakupie z Masterpass"

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Bilet za złotówkę przy zakupie z Masterpass"(dalej "Promocja").
  • Organizatorem Promocji jest GoPay Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleja Jana Pawła II 27 NIP: 5272717938, Regon 147335255, (dalej "Organizator").
  • Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Promocja dotyczy zakupu biletów (dalej "Bilety") jednoprzejazdowych, jednorazowych lub czasowych do 90 min.
  • Promocja rozpoczyna się w dniu 01.07.2017 roku i trwa do dnia 31.12.2017 roku jednak nie dłużej niż do wyczerpania ustalonego limitu za bilety objęte promocją ( dalej "Okres Promocji") gdzie limity wynoszą odpowiednio:
   • Pula biletów objętych promocją wynosi 40.000 zł
  • Promocja dotyczy realizacji płatności za bilety komunikacji miejskiej poprzez system "GoPay Aplikacja Mobilna" zgodnie z regulaminem usług:
   • "Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności GoPay – aplikacja mobilna" dla aplikacji mobilnej
  • Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która
   • Jest zarejestrowana w systemie Masterpass
   • W okresie Promocji dokona płatności za bilet objęty promocją na przejazd komunikacją miejską poprzez aplikację mobilną GoPay , w której płatność za bilet jest realizowana z wykorzystaniem systemu Masterpass.
 • ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
  • Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie przez Uczestnika płatności za bilet w Okresie Promocji poprzez aplikację mobilną GoPay z wykorzystaniem usługi Masterpass
  • Promocją objęte są wyłącznie płatności za bilety jednorazowe i czasowe do 90 min.
  • Promocją nie są objęte bilety o wartości niższej niż 2 zł.
  • Promocją objęta jest każda transakcja, która dotyczy zakupu nie więcej niż 1 biletu (dotyczy biletów w aplikacji GoPay ). Każda kolejna transakcja spełniająca powyższy warunek, również objęta jest promocją. Transakcje obejmujące zakup więcej niż 1 biletu w ramach jednej transakcji nie będą objęte promocją.
  • Każdemu Uczestnikowi, który w Okresie Promocji dokona płatności za bilety na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przyznany zostanie zwrot.
  • W chwili dokonania płatności za bilet konto Użytkownika zostanie obciążone w pełnej wysokości dokonywanej opłaty. Zwrot przyznany Uczestnikowi w ramach Promocji zostanie dokonany na numer rachunku bankowego, z którego realizowana była płatność.
  • Zwrot należnej kwoty zostanie przekazany uczestnikowi najpóźniej po 30 dniach od dokonania transakcji objętej promocją.
 • REKLAMACJE
  • Reklamacje zgłaszane do Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane na adres
   • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
   • Adres korespondencyjny
    GoPay Sp. z o.o.
    Al. Jana Pawła II 27
    00-867 Warszawa
    z dopiskiem: Reklamacja – Bilet za złotówkę
 • DANE OSOBOWE
  Administratorem danych osobowych Uczestników jest GoPay Sp. z o.o. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji, tj. w szczególności przekazania Uczestnikowi Vouchera promocyjnego, czy rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmian.
  • Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  • Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 471 pkt. 4 paragrafu 5)
  • Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji na stronie www.gopay24.pl, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, oraz w siedzibie Organizatora.