Menu
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
 • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
                   
A+ A A-

Kodeks Etyczny Pracowników

 • Odsłony: 28895

ROZDZIAŁ V
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW SPÓŁKI

Art. 12

§ 1

Pracownik zobowiązany jest do unikania sytuacji, mogących rodzić sytuacje konfliktowe pomiędzy szeroko pojętym interesem Spółki, a prywatnym interesem pracownika, a także do zapobiegania we wszelki możliwy sposób takim sytuacjom,

§ 2

W sytuacji zaistnienia konfliktu interesu Spółki i pracownika obie strony powinny dążyć do tego, aby został on rozstrzygnięty w sposób nie naruszający ich interesów.

Art. 13

Pracownik w okresie zatrudnienia w Spółce zobowiązany jest do powstrzymywania się od prowadzenia konkurencyjnej wobec Spółki działalności, związanej w szczególności z:

 • prowadzeniem działalności konkurencyjnej w rozumieniu statutu Spółki,
 • doradztwem, konsultacją lub czasowym zatrudnieniem na rzecz podmiotów, których  interesy kolidują z interesem Spółki,
 • podejmowaniem prac kolidujących z pełnionymi obowiązkami, w szczególności prac na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem czasu pracy świadczonej na rzecz Spółki oraz jej majątku.

Art. 14

Niedopuszczalne jest w szczególności:

 • postępowanie wbrew przepisom prawa,
 • naruszanie tajemnicy służbowej,
 • dopuszczanie się działań noszących znamiona korupcji, oszustwa i nadużyć w procesie zdobywania klientów.

Art. 15

§ 1

W przypadku, gdy pracownik stwierdzi, iż znalazł się w sytuacji mogącej powodować konflikt jego interesów z interesem Spółki, w szczególności, gdy jest zaangażowany w działalność konkurencyjną, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 2

W okolicznościach, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, pracownik powinien być przygotowany na otrzymanie polecenia zaprzestania konkurencyjnej działalności lub rezygnacji z pracy w Spółce.

Art. 16

§ 1

Pracownik w ramach wykonywania swoich obowiązków zobowiązany jest do powstrzymywania się od przyjmowania jakichkolwiek form korzyści materialnych lub osobistych od innych podmiotów. Do korzyści, o których mowa w niniejszym paragrafie, zalicza się w szczególności przedmioty o znacznej wartości, przyjmowanie zaproszeń powszechnie uważanych za korzyść materialną, czy też jakiekolwiek prezenty otrzymywane w trakcie trwania procedur przetargowych i tym podobnych.

§ 2

Aprobata korzyści może mieć miejsce wówczas, gdy przedmiot ma charakter reklamowy, promocyjny lub stanowi przedmiot wręczany i przyjmowany w zwyczajowych sytuacjach.

§ 3

W sytuacji, gdy ustalenie wartości otrzymanego przedmiotu jest trudne, gdy jego charakter lub też okoliczności, w jakich został on pozyskany budzą jakiekolwiek wątpliwości, pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.