Ułatwienia dostępu

CENA PALIW: ON - 6,73 zł | PB95 - 6,59 zł

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Uprawnienia pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. Z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo

Uprawnienia ustawowe do korzystania z przejazdów bezpłatnych i z ulgą 50%ennik biletów
LP. Przejazdy bezpłatne Dokument poświadczający
1 Posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP Legitymacja Posła, Senatora
2 Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, w tym osoby represjonowane posiadające status inwalidów wojennych lub wojskowych Książka inwalidy wojennego / wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej
3 Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Dokument inwalidy
4 Dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych, uczniowie szkół specjalnych oraz ich opiekunowie w drodze do i ze szkoły/przedszkola - najkrótszą trasą

Uczeń:

  • Legitymacja przedszkolna MENIS-II/181/2
  • Legitymacja szkolna MENIS-II/182/2 Legitymacja szkolna ART-II/293/3

Opiekun:

  • Zaświadczenie dla opiekuna MI-I/2002

Uprawnienia ustawowe do korzystania z przejazdów bezpłatnych i z ulgą 50%ennik biletów
LP. Przejazdy z ulgą 50% Dokument poświadczający
1 Studenci Legitymacja studencka
2 Kombatanci Legitymacja kombatancka
3 Osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
4 Weterani poszkodowani Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

Uprawnienia gminne do korzystania z przejazdów bezpłatnych
LP. Przejazdy bezpłatne Dokument poświadczający
1 Dzieci w wieku do lat 6 Oświadczenie rodzica lub opiekuna, w razie wątpliwości kontrolującego dokument potwierdzający wiek dziecka
2 Osoby niewidome i niedowidzące Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych

Uprawnienia gminne do korzystania z przejazdów bezpłatnych
LP. Wyłącznie bilet elektroniczny spersonalizowany Dokument poświadczający
1 Osoby, które ukończyły 60 rok życia, posiadające kołobrzeska kartę mieszkańca Bilet elektroniczny spersonalizowany
2 Osoby, które ukończyły 70 rok życia, będące mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo Bilet elektroniczny spersonalizowany
3 Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych w wieku do 22 lat, będący mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo Bilet elektroniczny spersonalizowany
4 Osoby niepełnosprawne Bilet elektroniczny spersonalizowany
5 Opiekun / przewodnik osoby niepełnosprawnej Bilet elektroniczny spersonalizowany
6 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów - mężczyźni, 15 litrów - kobiety) zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego Bilet elektroniczny spersonalizowany
7 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia (po oddaniu 12 litrów – mężczyźni, 10 litrów - kobiety) przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi, zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego Bilet elektroniczny spersonalizowany
8 Pracownicy przewoźnika Bilet elektroniczny spersonalizowany

Uprawnienia gminne do korzystania z przejazdów z ulgą 75%
LP. Bilet papierowy zakupiony w punktach sprzedaży, w pojeździe lub posługujące się biletem elektronicznym na okaziciela Dokument poświadczający
1 Osoby, które ukończyły 70 rok życia będące mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo Dokument tożsamości
2 Osoby niepełnosprawne Legitymacja osoby niepełnosprawnej, Wypis z treści orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS, Legitymacja stwierdzająca niepełnosprawność
3 Opiekun / przewodnik osoby niepełnosprawnej Dokument osoby niepełnosprawnej
4 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów – mężczyźni, 15 litrów – kobiety) zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego) Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
5 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia (po oddaniu 12 litrów – mężczyźni, 10 litrów – kobiety) przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi, zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi wraz z Legitymacją Honorowego Dawcy Krwi zawierającą datę ostatniego oddania krwi wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
6 Pracownicy przewoźnika Legitymacja pracownicza

Uprawnienia gminne do korzystania z przejazdów z ulgą 50%
LP. Osoby uprawnione Dokument poświadczający
1 Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504)

Uprawnienia gminne do korzystania z przejazdów z ulgą 50%
LP. Osoby posługujące się wyłącznie biletem elektronicznym spersonalizowanym Dokument poświadczający
1 Dzieci i młodzież od lat 6 do lat 18 realizujący obowiązek szkolny i nauk Bilet elektroniczny spersonalizowany
2 Uczniowie dziennych szkół ponadpodstawowych objętych polskim systemem oświaty w wieku do lat 22 Bilet elektroniczny spersonalizowany
3 Emeryci i renciści będący mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo Bilet elektroniczny spersonalizowany

Uprawnienia gminne do korzystania z przejazdów z ulgą 30%
LP. Bilet papierowy zakupiony w punktach sprzedaży, w pojeździe lub posługujące się biletem elektronicznym na okaziciela Dokument poświadczający
1 Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat realizujący obowiązek szkolny i nauki Dokument potwierdzający wiek
2 Uczniowie dziennych szkół ponadpodstawowych objętych polskim systemem oświaty w wieku do lat 22 Legitymacja szkolna
3 Studenci zagranicznych szkół wyższych w wieku do lat 24 Międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC
4 Inwalidzi słuchu Legitymacja Polskiego Związku Głuchych
5 Emeryci i renciści Legitymacja emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości
6 Bezrobotni będący mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu – poza niedzielami i świętami Aktualny dokument Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu stwierdzający status bezrobotnego wraz z dokumentem tożsamości

UPRAWNIENIA I ULGI - DOKUMENTACJA

Downloads:
pdf-36 Uchwała Nr L/713/22 Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:39
Wielkość: 520.08 KB

Uchwała Nr L/713/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo.

pdf-37 Uchwała Nr X/133/19 Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:40
Wielkość: 268.18 KB

Uchwała Nr X/133/19 w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo.

Kontakt

kontakt

Back to top