Ułatwienia dostępu

CENA PALIW: ON - 6,65 zł | PB95 - 6,55 zł

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Komunikacja Miejska Kołobrzeg

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika KM w Kołobrzegu Sp. z o.o.


Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika KM
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

PREAMBUŁA

W dążeniu do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania Spółki, został opracowany Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Kodeks Etyki określa normy i wartości etyczne oraz standardy postępowania pracowników przy wypełnianiu ich obowiązków. Kodeks Etyki zdefiniowano również z myślą o budowaniu i umacnianiu więzi pomiędzy pracownikami Spółki.

Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika KM w Kołobrzegu Sp. z o.o.


Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika KM
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

PREAMBUŁA

W dążeniu do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania Spółki, został opracowany Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Kodeks Etyki określa normy i wartości etyczne oraz standardy postępowania pracowników przy wypełnianiu ich obowiązków. Kodeks Etyki zdefiniowano również z myślą o budowaniu i umacnianiu więzi pomiędzy pracownikami Spółki.

Zapisy ogólne

ROZDZIAŁ I
ZAPISY OGÓLNE

Art. 1

Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. zwany dalej Kodeksem Etyki, wyznacza wartości i zasady etyczne, wyrażające i determinujące standardy postępowania pracowników, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków w pierwszej kolejności powinni mieć na względzie szeroko pojęty interes Spółki.

Art. 2

§ 1

Kodeks Etyki stanowi niezbędne uzupełnienie i jednocześnie wzmocnienie norm postępowania, określonych w stosownych przepisach oraz regulacjach prawnych, na podstawie, których funkcjonuje Spółka.

§ 2

Przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki przez pracowników Spółki służy do tworzenia efektywnej i przejrzystej formy funkcjonowania Spółki.

Art. 3

Normy etyczne oraz wzorce zachowań określone w niniejszym Kodeksie mają zastosowanie do wszystkich pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również do osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie umów innego rodzaju, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko.

Art. 4

§ 1

Świadczenie pracy na każdym stanowisku służy na równi wspólnemu dobru pracowników Spółki i społeczności lokalnej.

§ 2

Wykonywanie przez pracownika obowiązków służbowych w ramach udzielonych kompetencji wymaga poszanowania powszechnie obowiązujących norm i przepisów prawa.

§ 3

Każdy pracownik w czasie wykonywania czynności pracowniczych winien stawiać interes Spółki oraz klientów ponad interes osobisty, przestrzegając przy tym ustalonych zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

§ 4

Pracownik korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu przyznane.

§ 5

Pracownik przy wykonywaniu wyznaczonych zadań powinien przyczyniać się do realizacji założonych przez Spółkę celów.

§ 6

Realizacja obowiązków pracowniczych powinna łączyć się z pełnym wykorzystaniem posiadanej przez pracownika wiedzy fachowej, potencjału intelektualnego, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

§ 7

Przy realizacji zadań pracownik powinien uwzględniać zasadę szacunku dla innych i poczucia godności własnej.

Postępowanie

ROZDZIAŁ II
STANDARDY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 5

Pracownik przy wykonywaniu powierzonych mu zadań działa zgodnie z podstawowymi standardami postępowania i wartościami etycznymi, którymi są:

 • odpowiedzialność,
 • profesjonalizm w działaniu,
 • rzetelność,
 • uczciwość,
 • praworządność,
 • bezstronność,
 • bezinteresowność,
 • lojalność,
 • uznanie autorytetu przełożonych przy uwzględnieniu dorobku wiedzy, umiejętności, doświadczenia i właściwie pojmowanych postaw moralnych,
 • partnerstwo w działaniu i w dążeniu do realizacji określonych celów Spółki,
 • uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi,
 • wysoka kultura osobista i stosowność stroju,
 • tolerancja dla odmiennych przekonań innych osób,
 • realizacja swoich uprawnień z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób.

Art. 6

Pracownik niezależnie od obowiązku przestrzegania wymienionych w art. 5 standardów postępowania oraz norm etycznych powinien:

 • identyfikować się z założonymi celami Spółki, umacniać jej prestiż oraz wiarygodność,
 • przy wykonywaniu swoich obowiązków dążyć do spełniania oczekiwań klientów i do zapewnienia im maksymalnej satysfakcji z oferowanych usług,
 • dążyć do ciągłego doskonalenia systemów funkcjonowania Spółki poprzez maksymalizację swoich osiągnięć w pracy, przy wykorzystaniu swojej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i zdolności,
 • czynić starania w kreowaniu polityki, przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • dążyć do ciągłego rozwoju osobistego i podnoszenia kompetencji poprzez rozszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności,
 • dbać o mienie, wizerunek i dobre imię Spółki,
 • sygnalizować stwierdzone nieprawidłowości,
 • szanować i chronić przed wszelkimi naruszeniami atrybuty firmowe, w szczególności nazwę oraz znak firmowy,
 • kreować jednolity wizerunek Spółki, przestrzegając stosownych ustaleń,
 • utożsamiać się ze Spółką i okazywać poczucie przynależności do niej,
 • odnosić się z należytym szacunkiem do tradycji, do systemu wartości intelektualnych i moralnych, kultury organizacyjnej oraz środowiska naturalnego; chronić je i otaczać opieką,
 • w sposób godny i należyty reprezentować Spółkę w miejscu pracy i poza nią,
 • stosować powszechnie przyjęte normy grzecznościowe w kontaktach bezpośrednich, telefonicznych oraz w korespondencji,
 • dbać o swój wygląd zewnętrzny, sposób wysławiania się oraz poprawność stosunków interpersonalnych,
 • przeciwstawiać się działaniom mogącym stanowić zagrożenie dla interesów, mienia, prestiżu Spółki, jej wiarygodności oraz zaufania do niej klientów,
 • nie podejmować innych prac, mogących kolidować z wykonywaniem obowiązków lub mogących negatywnie wpływać na obiektywizm w podejmowaniu decyzji,
 • nie wykorzystywać i nie pozwalać na wykorzystywanie przez inne osoby zasobów Spółki,
 • nie wykorzystywać pozycji wynikającej z zatrudnienia w Spółce w celach prywatnych lub w sposób mogący podważać wiarygodność Spółki,
 • powstrzymywać się od promowania w jakikolwiek sposób znaków firmowych podmiotów, z którymi Spółka nie zawarła stosownych umów ani porozumień na wykonywanie tego typu czynności i usług.

 

Kontakt

ROZDZIAŁ III
KONTAKTY Z KLIENTEM

Art. 7

§ 1

Relacje z klientem opierają się na wzajemnym zaufaniu, które należy budować i umacniać w  każdy możliwy sposób.

§ 2

Klienta należy traktować w sposób profesjonalny, rzetelny i uczciwy.

§ 3

Pracownik w kontaktach z klientem powinien maksymalnie wykorzystywać zasoby posiadanej przez siebie wiedzy i doświadczenia, a także postępować w sposób, wyznaczony przez standardy kultury i dobrego zachowania.

§ 4

Klient ma prawo do uzyskania pełnej informacji o świadczonych usługach, zawartych w ofercie Spółki, ich cenach, warunkach sprzedaży oraz o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na realizację tych usług.

Art. 8

W relacjach z klientem pracownik Spółki zobowiązany jest do:

 • równego traktowania wszystkich klientów nie ulegając przy tym żadnym naciskom tak zewnętrznym, jak również wewnętrznym, nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, bądź z innych stosunków oraz do powstrzymywania się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup klientów,
 • umożliwiania klientom dostępu do żądanych przez nich dokumentów w granicach określonych przepisami prawa, a w szczególności prawa dotyczącego ochrony informacji objętych tajemnicą Spółki,
 • realizacji usług, z których może się należycie i terminowo wywiązać przy wykorzystaniu wszelkich posiadanych ku temu możliwości,
 • zachowania zasady poufności wobec informacji pochodzących od klienta, do nie ujawniania ich wbrew przepisom, do nie wykorzystywania ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czy też osobistej,
 • zachowania się w sposób uprzejmy, kulturalny i profesjonalny, jak również do służenia radą i pomocą w dążeniu do osiągnięcia jak najwyższego standardu obsługi oraz zapewnienia klientom maksymalnego zadowolenia.

 

Współpraca

ROZDZIAŁ IV
STANDARDY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

Art. 9

Relacje pomiędzy pracownikami, przełożonymi oraz podwładnymi powinny opierać się na wzorcach wynikających z dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, z postawy wzajemnego zaufania i szacunku oraz z poszanowania godności osobistej.

Art. 10

Pracownik Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązany jest w szczególności do kierowania się zasadami partnerstwa, zrozumienia i życzliwości oraz do tworzenia i umacniania więzi koleżeńskich.

Art. 11

Pracownik w relacjach wewnątrz Spółki:

 • dzieli się z innymi wiedzą i doświadczeniem,
 • respektuje wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i poglądy innych pracowników,
 • kreuje właściwą atmosferę pracy i podejmuje działania inspirujące zwiększanie efektywności pracy,
 • stosuje zasady etyki oraz kulturalnego zachowania,
 • dba w każdy możliwy sposób o dobre stosunki interpersonalne oraz przestrzega zasady poprawnego zachowania,
 • we właściwy sposób respektuje autorytet swoich przełożonych,
 • sygnalizuje nieprawidłowości, a w szczególności wszelkie przejawy lobbingu  i  dyskryminacji w miejscu pracy,
 • dąży do zgodnej współpracy i kształtowania jej przede wszystkim w oparciu o właściwą gradację zadań i obowiązków,
 • respektuje normy i reguły mające charakter powszechny,
 • udziela pomocy innym w koniecznych przypadkach.

 

Interes spółki

ROZDZIAŁ V
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW SPÓŁKI

Art. 12

§ 1

Pracownik zobowiązany jest do unikania sytuacji, mogących rodzić sytuacje konfliktowe pomiędzy szeroko pojętym interesem Spółki, a prywatnym interesem pracownika, a także do zapobiegania we wszelki możliwy sposób takim sytuacjom,

§ 2

W sytuacji zaistnienia konfliktu interesu Spółki i pracownika obie strony powinny dążyć do tego, aby został on rozstrzygnięty w sposób nie naruszający ich interesów.

Art. 13

Pracownik w okresie zatrudnienia w Spółce zobowiązany jest do powstrzymywania się od prowadzenia konkurencyjnej wobec Spółki działalności, związanej w szczególności z:

 • prowadzeniem działalności konkurencyjnej w rozumieniu statutu Spółki,
 • doradztwem, konsultacją lub czasowym zatrudnieniem na rzecz podmiotów, których  interesy kolidują z interesem Spółki,
 • podejmowaniem prac kolidujących z pełnionymi obowiązkami, w szczególności prac na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem czasu pracy świadczonej na rzecz Spółki oraz jej majątku.

Art. 14

Niedopuszczalne jest w szczególności:

 • postępowanie wbrew przepisom prawa,
 • naruszanie tajemnicy służbowej,
 • dopuszczanie się działań noszących znamiona korupcji, oszustwa i nadużyć w procesie zdobywania klientów.

Art. 15

§ 1

W przypadku, gdy pracownik stwierdzi, iż znalazł się w sytuacji mogącej powodować konflikt jego interesów z interesem Spółki, w szczególności, gdy jest zaangażowany w działalność konkurencyjną, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 2

W okolicznościach, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, pracownik powinien być przygotowany na otrzymanie polecenia zaprzestania konkurencyjnej działalności lub rezygnacji z pracy w Spółce.

Art. 16

§ 1

Pracownik w ramach wykonywania swoich obowiązków zobowiązany jest do powstrzymywania się od przyjmowania jakichkolwiek form korzyści materialnych lub osobistych od innych podmiotów. Do korzyści, o których mowa w niniejszym paragrafie, zalicza się w szczególności przedmioty o znacznej wartości, przyjmowanie zaproszeń powszechnie uważanych za korzyść materialną, czy też jakiekolwiek prezenty otrzymywane w trakcie trwania procedur przetargowych i tym podobnych.

§ 2

Aprobata korzyści może mieć miejsce wówczas, gdy przedmiot ma charakter reklamowy, promocyjny lub stanowi przedmiot wręczany i przyjmowany w zwyczajowych sytuacjach.

§ 3

W sytuacji, gdy ustalenie wartości otrzymanego przedmiotu jest trudne, gdy jego charakter lub też okoliczności, w jakich został on pozyskany budzą jakiekolwiek wątpliwości, pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.

 

Odpowiedzialność

ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA SPÓŁKI

Art. 17

§ 1

Każdy pracownik ma bezwzględny obowiązek wypełniania postanowień Kodeksu Etyki oraz reagowania w właściwy sposób na fakt jego naruszenia przez inne osoby.

§ 2

Każda forma naruszenia Kodeksu Etyki traktowana jest jako działalność na szkodę Spółki.

§ 3

Pracownik naruszający zasady określone w Kodeksie Etyki ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.

 

Postanowienia

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 18.

Wszelkie zmiany Kodeksu Etyki wymagają formy właściwej do jego ustanowienia.

Art. 19

Kodeks Etyki podaje się do wiadomości pracowników Spółki w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.

Art. 20

Kodeks Etyki Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 03/2006  Prezesa Zarządu z dnia 21 sierpnia 2006r.

Kontakt

kontakt

Back to top